Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2014

Wykańczasz mnie psychicznie.
— kurwa.

July 11 2014

9850 fb83 500
Reposted fromamatore amatore viatwentyseventh twentyseventh
9930 16fc 500
Reposted fromunco unco viatwentyseventh twentyseventh

July 09 2014

6692 e7e2
Reposted fromcalifornia-love california-love viainstead instead
3336 3905 500
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viainstead instead
9680 52bf
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaimitacje imitacje
0638 f64c
Reposted fromoutline outline viaunfoldmeiamsmall unfoldmeiamsmall
Gdybyśmy nigdy nie łamali zakazów, nie mielibyśmy z życia żadnej przyjemności.
— House of Cards s02
2356 4296
3727 a555
Reposted fromoutline outline viaunfoldmeiamsmall unfoldmeiamsmall
Jestem trudna. Tym bardziej doceniam ludzi, którzy są przy mnie.
2120 e53e
znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma
— 18.58
Reposted fromrisky risky viaunfoldmeiamsmall unfoldmeiamsmall
Zobaczysz, jeszcze ci dziś przejdę przez myśl.
— Marcin Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl